Medycyna Pracy

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz badania kontrolne, w poniższych naszych placówkach. Badania wykonujemy tylko dla podmiotów, z którymi mamy podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy.

 • Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95, tel. 44 635 29 28

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. w Bełchatowie uzyskają Państwo pod numerem tel. 44 635 29 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

 • Bogatynia, ul. Mickiewicza 11A, tel. 75 77 84 415
 • Opole
 • Nowe Czarnowo, tel. 91 885 44 40
 • Gryfino, tel. 91 41 41 021

 

Wybór Placówki:

     Bełchatów

     Piotrków Trybunalski

     Bogatynia

     Opole

     Nowe Czarnowo

Wzór skierowania na badania pracownika w załączniku medycyna_pracy___wzor_skierowania.docx

Wykaz  czynników szkodliwych bądź uciążliwych  wg. Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej   tabela_mp.pdf

 

Przychodnie zdrowia MegaMed od wielu lat specjalizują się w świadczeniu usług medycyny pracy i profilaktyki medycznej dla pracowników sektora energetycznego jesteśmy również partnerem wielu firm na ternie całej Polski.

W ramach podstawowej oferty zapewniamy naszym  Klientom badania medycyny pracy realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców i pracowników sposób. Oferta jest budowana na podstawie wymagań Klienta oraz naszej wiedzy medycznej z zakresu medycyny pracy. Dzięki przejęciu przez nas usług z tego zakresu nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę  i wywiązują się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy. Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane ww. przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. Badania są wykonywane w dogodnym dla klienta terminie i lokalizacji.

Podstawowe akty prawne dotyczące profilaktycznej opieki nad pracującymi:

 • Kodeks pracy – Dział X
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r ( Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej  nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 947)

 

Badania dopuszczające do wykonywania czynności zawodowych:

Badania wstępne - są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku  pojawi się nowe narażenie,

Badania okresowe – są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy

Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników […] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.) - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który  uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy

Badania kontrolne  – są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Badania sanitarno - epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

 

Zakres działalności wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy:

Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez:

 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.

Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

Inicjowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących.

Inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:

 •  informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
 • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
 • wdrażanie programów promocji zdrowia,
 • szkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników.

 

Na terenie zakładu pracy realizujemy również:

 • Przegląd stanowisk pracy – lekarz medycyny pracy, pielęgniarka medycyny pracy.
 • Zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.
 • Przygotowanie opinii dla potrzeb komisji wypadkowej.
 • Pomoc w ustaleniu składu apteczki pierwszej pomocy.
 • Umawianie grup pracowników zgłoszonych bezpośrednio przez pracodawcę.
 • Zapewniamy niestandardową obsługę Firm wynikającą  z wewnętrznych procedur zakładów pracy

Uwaga:

Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo Lekarza Medycyny Pracy w Komisji BHP. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej dwa tygodnie przed dniem, w którym odbywa się posiedzenie (ważne ze względu na konieczność blokady grafiku pracy Lekarza Medycyny Pracy)

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta na badania z zakresu medycyny pracy jest posiadanie skierowania na badania.

 

Skierowanie musi zawierać : 
•    wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
•    dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL
•    wymagane pieczątki (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia  skierowania
•    narażenie pracownika na stanowisku

 

Bełchatów

Oferta badań profilaktycznych:

 • badania wstępne przy przyjęciu do pracy;
 • badania okresowe dla już zatrudnionych;
 • badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)

Pozostałe badania:

 • badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
 • badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia)
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, wyższych
 • badania do pracy na wysokości
 • badania  kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego.

Badania Medycyny Pracy przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. w Bełchatowie uzyskają Państwo pod numerem tel. 44 635 29 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Istnieje również możliwość przesłania skanu skierowania na adres e-mail: medycynapracy.belchatow@megamed.pl

 

Piotrków Trybunalski

Oferta badań profilaktycznych:

 • badania wstępne przy przyjęciu do pracy;
 • badania okresowe dla już zatrudnionych;
 • badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)

Pozostałe badania:

 • badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
 • badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia)
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, wyższych
 • badania do pracy na wysokości
 • badania  kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego.

Badania Medycyny Pracy przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uzyskają Państwo pod numerem tel. 44 645 08 00 lub 603 373 715, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 14.00, we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 - 17.00.

 

Istnieje również możliwość przesłania skanu skierowania na adres e-mail: medycynapracy.piotrkow@megamed.pl

Mają Państwo możliwość przesłania informacji ze skierowania drogą elektroniczną, za pomoca poniższego formularza

Formularz Medycyny Pracy

Wypełnienie Formularza nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału skierowania.

Bogatynia

 

W ramach świadczeń z zakresu medycyny pracy oferujemy:

 • wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • wizytację grup stanowisk pracy
 • udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
 • badania diagnostyczne oraz specjalistyczne niezbędne ze względu na charakter pracy
 • wykonywanie szczepień ochronnych
 • konsultacje: neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne
 • inne, wynikające z potrzeb Kontrahentów.

Ośrodek Badań Psychologicznych świadczy usługi w zakresie:

badania psychologiczne kierowców (wstępne i okresowe):

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E) oraz kierowców taksówek
 • prowadzących samochód w celach służbowych 
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów jazdy

badania psychologiczne kierowców skierowanych przez Starostę/ policję z powodu:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku drogowego
 • popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
 • starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

badania psychologiczne operatorów (wstępne i okresowe):

 • wózków widłowych i wózków paletowych
 • suwnic
 • żurawi
 • dźwigów
 • sprzętu drogowego
 • sprzętu budowlanego

 

badania psychologiczne na broń,

badania psychologiczne wysokościowe,

wszelkie badania oraz konsultacje na zlecenie lekarza medycyny pracy,

badania psychologiczne, związane z procedurą awansu zawodowego,

badania psychologiczne, zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. – Oddział w Bogatyni uzyskają Państwo od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 15.00, pod numerami telefonów:
-   ul. Mickiewicza 11 A w Bogatyni:
Medycyna Pracy - 75 77 84 411-415 wew. 165 i 164
Ośrodek Badań Psychologicznych od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 14.00 - 75 77 84 411-415 wew. 160

 

Opole

Badania i konsultacje w Pracowni Badań Psychotechnicznych:

 • badania psychologiczne
 • badania dla operatorów wózków, operatorów suwnic, operatorów maszyn budowlanych, pracowników wysokościowych, kierowców zawodowych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów prawa jazdy,
 • uprawnienia jako kierowca i na wózek,
 • badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (w ciemni).

Badania Medycyny Pracy przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
 • badania laboratoryjne
 • badania diagnostyczne
 • dodatkowe badania lekarzy specjalistów: laryngolog, okulista, neurolog
 • badania dodatkowe wynikające z warunków pracy, (np. badania psychotechniczne)
 • inne badania specjalistyczne wynikające z warunków pracy zlecone przez lekarza   medycyny  pracy, a wykonywane w innych placówkach służby zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. – Oddział w Opolu uzyskają Państwo w naszej placówce:

 • ul. Elektrowniana 24 w Opolu - tel. 729 054 652 

Istnieje możliwość przesłania skanu skierowania na adres e-maila: medycynapracy.opole@megamed.pl

 

Nowe Czarnowo

Oferta badań profilaktycznych:

 • badania wstępne przy przyjęciu do pracy
 • badania okresowe dla już zatrudnionych
 • badania okresowe ostatnie
 • badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)

Pozostałe badania:

 • badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
 • badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia)
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, szkół wyższych
 • badania do pracy na wysokości
 • badania  kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego.

Badania Medycyny Pracy przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w MegaMed Sp. z o.o. – Oddział w Nowym Czarnowie uzyskają Państwo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, pod numerami telefonów:
- Nowe Czarnowo: 91 885 44 40
- Gryfino: 91 414-10-21

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Drukarnia etykiet samoprzylepnych