Rejestracja - Oddział w Nowym Czarnowie


Nowe Czarnowo 74

Rejestracja oraz Kasa
•    Tel. 91 316-50-40
•    Fax. 91 315-43-00
Gabinety zabiegowy
•    Tel. 91 316-49
Stomatologia
•    Tel. 91 316-50-45
Rehabilitacja
•    Tel. 91 316-50-32

Gryfino, ul. Targowa 16

Rejestracja oraz Kasa
•     Tel. 91 414-10-21
•      Fax. 91 407-19-09
Gabinet zabiegowy
•     Tel. 91 414-10-21
Rehabilitacja
•     Tel. 91 414-40-21

Rejestracja do poradni lekarza POZ i specjalistycznych w Przychodni w Nowym Czarnowie jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 18.00, rejestracja telefoniczna odbywa się od godz. 8.00 do 18.00.

Rejestracja do poradni lekarza POZ i specjalistycznych w Przychodni w Gryfinie jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00, rejestracja telefoniczna odbywa się od godz. 8.00 do 18.00.


wróć

Opieka nocna i wyjazdowa

MegaMed So. z o.o. - Oddział  w Nowym Czarnowie informuje, że ambulatoryjna opieka nocna i świąteczna dla zadeklarowanych pacjentów jest świadczona w Gryfinie, ul.Niepodległości 28, tel. (91) 466 72 37

•    w dni powszednie w godz. 1800 – 800
•    w dni wolne od pracy - przez całą dobę 

ZUS ZLA (druk zwolnienia lekarskiego)

Na potrzeby wypisania zwolnienia lekarskiego pacjent powinien posiadać:
•    imię i nazwisko pacjenta, nr pesel, adres zamieszkania
•    NIP osobisty
•    NIP i nazwa zakładu pracy


wróć

Przyłącz się do nas

Pacjentem naszej przychodni może zostać KAŻDY. Wystarczy złożyć deklarację. Gdzie?
Dorośli i dzieci – ul. Targowa 16, 74-100 Gryfino
Dorośli – Nowe Czarnowo 74, 74-105 Nowe Czarnowo
Zmiana przychodni jest darmowa i nie musisz wykonywać żadnych czynności administracyjnych.  Nie musisz kontaktować się z poprzednią przychodnią – wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.
TY i TWOJA RODZINA możecie skorzystać z usług wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej. Poradnie specjalistyczne, lekarze pediatrzy, podstawowa opieka zdrowotna i badania diagnostyczne wykonywane na sprzęcie wysokiej jakości, Czekają na Ciebie. MegaMed to pewna i stabilna firma, na te trudne dla usług medycznych czasy.

Informację na temat składania deklaracji można uzyskać w:
•    Gryfinie, ul. Targowa 16 pod numerem tel. 91 414-10-21
•    Nowe Czarnowo 74 pod numerami telefonów: 91 316-50-40

W celu złożenia deklaracji zapraszamy do naszych Placówek z dowodem osobistym i ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń. 

Potwierdzanie prawa do świadczeń

Podstawą do uzyskania świadczeń medycznych w MegaMed są:
- posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weryfikacja prawa do świadczeń odbywa się poprzez Elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców, zwaną dalej eWUŚ
- w przypadku braku potwierdzenia w eWUŚ, ubezpieczony pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń za pomocą ważnego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie zdrowotne za wyjątkiem osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych pomimi braku ubezpieczenia, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. tj. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.
 Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
» druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);
» aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (książeczka zdrowia);
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
» druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
dla osoby ubezpieczonej w KRUS
» zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
dla emerytów i rencistów
» legitymacja emeryta lub rencisty;
» zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA);
» aktualny odcinek emerytury lub renty;
» dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg;
dla osoby bezrobotnej
» aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
» umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
» dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.);
» aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
» zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;
» legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
» legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS;
» w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;
» w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;
dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
» decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
» poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;
» karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP;
dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego
» zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku, takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia;

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
» daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
» daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,
» daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
» daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.